Vyhledávání na webu

Charakteristika školy

SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou se zaměřuje na vzdělávání žáků a studentů do oblasti zdravotnictví.

Střední stupeň vzdělávání

  • 4 třídy denního čtyřletého studia oboru Praktická sestra
  • 4 třídy denního čtyřletého studia oboru Zdravotnické lyceum

Oba obory jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Obor Praktická sestra je určen pro žáky základních škol (po ukončení povinné devítileté školní docházky a po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení na SZŠ), a to i pro chlapce i dívky, kteří mají zájem pracovat v některém zdravotnickém oboru. Po absolvování maturit mohou nastoupit přímo do praxe v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory), popř. si zvýšit kvalifikaci na některé VOŠZ (i přímo na té samé škole), popř. na VŠ.

Obor Zdravotnické lyceum je určen pro žáky základních škol (po ukončení povinné devítileté školní docházky a po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení na SZŠ), a to i pro chlapce i dívky, kteří mají po maturitě zájem se dále věnovat studiu některého zdravotnického oboru zejména na vysokých školách, popř. na vyšších odborných školách. Absolventi tohoto oboru mohou jít studovat i na vysokou školu jiného zaměření než zdravotnického.

Vyšší stupeň vzdělávání

Jedná se o pomaturitní tříleté studium (denní a kombinovaná forma studia při zaměstnání) zakončené absolutoriem. Absolventi tohoto studia získávají titul „Diplomovaná všeobecná zdravotní sestra" a mohou samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči dospělým i větším dětem a ve spolupráci s lékařem se podílejí na preventivní, léčebné, diagnostické i rehabilitační péči.

Kurzy pro veřejnost

Sanitář

Zahájení kurzu Sanitář proběhne v budově školy dne 2. 10. 2023 v 15:00 hod. Výuka bude probíhat každé pondělí, středu a čtvrtek od 15:00 do 18:00 hod. Přihlášení účastníci uhradí poplatek za kurz ve výši 6000 Kč na účet 122 307 51/0100 do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a jméno. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou dne 2. 2. 2024.

Vyplněné přihlášky prosíme zaslat na adresu školy nebo odevzdat osobně do 15. 9. 2023.

Bližší informace k realizaci kurzu u PhDr. Václavy Holubové nebo Veroniky Pátkové.

Přihláška do kurzu Sanitář (PDF)

 

Prezentace školy

 Dny otevřených dveří