Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > O nás

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

 

SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou se zaměřuje na vzdělávání žáků a studentů do oblasti zdravotnictví.

Prezentace školy

Charakteristika školy:

 Vyučovací obory:  

Střední stupeň vzdělávání  Vyšší stupeň vzdělávání

  • Střední stupeň vzdělávání

4 třídy denního čtyřletého studia oboru Praktická sestra
4 třídy denního čtyřletého studia oboru Zdravotnické lyceum

Oba obory jsou zakončeny maturitní zkouškou.

 

Praktická sestra

Obor je určen pro žáky základních škol (po ukončení povinné devítileté školní docházky a po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení na SZŠ), a to i pro chlapce i dívky, kteří mají zájem pracovat v některém zdravotnickém oboru. Po absolvování maturit mohou nastoupit přímo do praxe v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory), popř. si zvýšit kvalifikaci na některé VOŠZ (i přímo na té samé škole), popř. na VŠ.

 

Zdravotnické lyceum

Obor je určen pro žáky základních škol (po ukončení povinné devítileté školní docházky a po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení na SZŠ), a to i pro chlapce i dívky, kteří mají po maturitě zájem se dále věnovat studiu některého zdravotnického oboru zejména na vysokých školách, popř. na vyšších odborných školách. Absolventi tohoto oboru mohou jít studovat i na vysokou školu jiného zaměření než zdravotnického.

 

Máte zájem studovat na naší škole?

 

 

  •  Vyšší stupeň vzdělávání

Jedná se o pomaturitní tříleté studium (denní a kombinovaná forma studia při zaměstnání) zakončené absolutoriem. Absolventi tohoto studia získávají titul „Diplomovaná všeobecná zdravotní sestra" a mohou samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči dospělým i větším dětem a ve spolupráci s lékařem se podílejí na preventivní, léčebné, diagnostické i rehabilitační péči.

 

 

Možnost ubytování

Na domově mládeže Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou www.spszr.cz

 

Partneři školy, projekty, aktivity školy

 Škola spolupracuje s širokým spektrem sociálních partnerů, např. Nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde žáci vykonávají povinnou praxi, Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, Senior penzion FIT ve Žďáře nad Sázavou, Dům s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě, Oblastní Charita Žďár nad Sázavou a další.

 V posledních letech se škola zapojuje do mnoha projektů podporovaných Evropským sociálním fondem se spoluúčastí státního rozpočtu ČR, anebo do projektů řízených Krajem Vysočina.

 Žáci se účastní celé řady soutěží, a to nejen psychologických, první pomoci, ale i jazykových olympiád, finanční gramotnosti apod.

 V průběhu studia si žáci rozšiřují vědomosti prostřednictvím poznávacích exkurzí, a to v rámci odborných předmětů i předmětů všeobecně vzdělávacích.

 V současné době se škola snaží vyvíjet své aktivity nejen v oblasti zdravotnictví, ale i v oblasti jazykového vzdělání – exkurze, projekty se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce. Cílem je, aby naši absolventi se uplatnili nejen na trhu práce v naší České republice, ale aby měli i šanci najít svou budoucí perspektivu i zemích EU, popř. v jiných cizích zemích. Předpokladem pro práci v zahraničí je samozřejmě je vybavit i jazykovými schopnostmi a dovednostmi.

 

Výuka probíhá v následujících budovách:

Budova SZŠ ve Žďáře nad Sázavou: Ve škole, kde probíhá výuka, je k dispozici 6 klasických učeben, 4 odborné učebny, 2 jazykové učebny, 1 učebna výpočetní techniky a 1 laboratoř. V budově školy je k dispozici knihovna s čítárnou, školní jídelna s kapacitou 200 obědů denně a nápojový a jídelní automat.

Nemocnice v Novém Městě na Moravě: V areálu má škola ve vlastnictví budovu, ve které jsou 2 klasické učebny, jedna odborná učebna a sociální zázemí pro žáky. Praktická výuka probíhá na odděleních v nemocnici.

Sokolovna ve Žďáře nad Sázavou: V sokolovně probíhá výuka tělesné výchovy.

Dojíždějícím žákům je k dispozici Domov mládeže Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou.