Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Poskytovaní informací, GDPR

Poskytovaní informací, GDPR

Poskytovaní informací GDPR

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů

Pracovník určený k poskytování informací

Liana Sádecká
735 741 999
sadecka@szszr.cz

Pracovník pro evidenci stížností a žádostí

Liana Sádecká
735 741 999
sadecka@szszr.cz

Evidence žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů

 1. Žádost o poskytnutí informace, podání stížností či podnětu se podává ústně, písemně, elektronicky nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou mu na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 3. Písemná žádost musí obsahovat:
  1. Fyzická osoba
   • Název školy, které je žádost určena
   • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
   • Poskytnutí informace (charakteristika)
   • Jméno, příjmení žadatele, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   • Podpis písemné žádosti
   • Způsob poskytnutí informace:
       -  Zaslat na adresu …
       -  Poslat emailem …
       -  Osobní vyzvednutí
  1. Právnická osoba
   • Název školy, které je žádost určena
   • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
   • Poskytnutí informace (charakteristika)
   • Název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   • Způsob poskytnutí informace:
   • Zaslat na adresu …
   • Poslat emailem …
   • Osobní vyzvednutí
   • Podpis písemné žádosti
 1. Neobsahuje-li písemná žádost některý z údajů uvedených v bodě 3, není tato žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

Vyřizování písemných žádostí, stížností, podnětů

 1. Žádost (stížnost, podnět) je podána dnem, kdy ji obdržela Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou posoudí obsah žádosti (stížnosti, podnětu) a
  • V případě, že je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována či na co si žadatel stěžuje, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti (stížnosti), aby žádost (stížnost) upřesnil; neupřesní-li žadatel svou žádost (stížnost) do 30 dnů, rozhodne *název školy* o odmítnutí žádosti (stížnosti).
  • V případě, že se požadované informace (stížnost) nevztahují k její působnosti, žádost (stížnost) se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.
  • Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 3. Lhůtu pro poskytnutí informace (stížnosti) je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou
  • Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti.
  • Konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
 4. Žadatel musí být o případném prodloužení lhůty pro poskytnutí informace i o důvodech jejího prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 5. Za účelem poskytnutí již zveřejněné informace mohou být žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, *název školy*, mu ji poskytne.

Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, , která je v rozporu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zásady hrazení nákladů

 1. Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad za poskytování informací.
 2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
 3. Škola může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.
 4. Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Osobní náklady

Účtují se průměrné mzdové náklady zaměstnanců školy za předcházející čtvrtletí. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Věcné náklady

Kopírování na kopírovacích strojích

 

jednostranně A4   

2 Kč

 oboustranně A4

3 Kč

jednostranně A3   

3 Kč

 oboustranně A3

4 Kč

 Tisk na tiskárnách PC

 

 A4 černobílé

3 Kč

 

Práce s počítačem

 

 

BAKALÁŘ výstup

 

3 Kč
(1 minuta)

INTERNET výstup

 

 1 Kč
(1 minuta)

 

Telekomunikační poplatky

 

 

Meziměstské

 

Dle platných tarifů

Faxové

 

Dle platných tarifů

Místní

 

Dle platných tarifů

 Poštovné a jiné poplatky

 

 

Dle platných tarifů

 Druhopisy vysvědčení a diplomů

 

Úhrada vynaložených nákladů

100 Kč

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem úhrad jsou splatné na pokladně školy na částku podle vyúčtovaných nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací pověřeným pracovníkem školy.

Seznam oznámení o poskytnutých informací podle zákona 106/1999 S., §5, odst.3.

Žádost podle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím – odložení žádosti ze dne 16. 6. 2022 (pdf)

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace o způsobu zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy www.szszr.cz v dokumentu Kategorie a účel zpracování osobních údajů. Další dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy.

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o ochraně osobních údajů, včetně kontrolních mechanismů, aby se do zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů.

Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají na základě plnění požadavků právních předpisů, nebo na základě souhlasu subjektu údajů žáka. Výslovný souhlas subjektu údajů je písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost, plnění ŠVP a organizaci školního roku. Jsou v oprávněném zájmu školy a subjektů údajů.

Osobní údaje se uchovávají na základě povinnosti stanovené §28 Školského zákona a zákona o archivnictví a spisové službě.

V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o osobních údajích žáků a zákonných zástupců třetí osobě, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na:

 • přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají,
 • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů.
 • výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že zpracování jejich osobních údajů není oprávněné.

Pokud jsou názoru, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, mohou podat stížnost ředitelce školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ředitelka školy jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Marcelu Špundovou, tel.: 603 753 484, e-mail marcela.spundova@gyp.as.