Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty


Štítky:

VZDĚLÁVÁNÍ NEJEN V DISTANČNÍ VÝUCE – EDUCATION NOT ONLY IN DISTANCE LEARNING

 

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ NEJEN V DISTANČNÍ VÝUCE – EDUCATION NOT ONLY IN DISTANCE LEARNING

Registrační číslo projektu: 2022-2-CZ01-KA210-VET-000100674

Datum zahájení projektu: 31. 8. 2023
Datum ukončení projektu: 30. 8. 2025

Cílem projektu je vyměnit si zkušenosti z vedení distanční výuky s využitím platformy Teams a prodiskutovat metody zařazování distanční výuky jako podpůrného nástroje, který dynamicky doplňuje prezeční formu výuky. Všechny poznatky pak budou následně zpracovány v sadě metodických materiálů.

Logo Erasmus+.png

Logo financováno EU bílé pozadí.png


Publikováno 11. 7. 2023 15:07

Operační program Jan Amos Komenský – Šablony pro SŠ a VOŠ

 

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST – EDUCATION FOR THE FUTURE

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/22_003/0002757

Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2023
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2024
Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, uznávání výsledků neformálního a informálního učení, a to s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností. Aktivity projektu směřují k umožnění vzdělávání všech skupin žáků a studentů a zejména k podpoře znevýhodněných skupin.

Logo Operační program Jan Amos KomenskýVzdělávání pro budoucnost

 


Publikováno 11. 7. 2023 15:05

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Projekt je zaměřen na doplnění znalostí žáků v oblasti vzdělávání. Finančním zdrojem pro realizaci doučování potřebných žáků jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Hlavním cílem projektu je, vhodnou formou motivovat žáky ke vzdělávání a sebeuvědomění si vlastní potřeby získávat nové informace prostřednictvím nabízeného doučování. Toto doučování je realizováno individuálně nebo skupině. Doučování bylo realizováno v průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022 a ve školním roce 2022/2023 a probíhá i ve školním roce 2023/2024.

Bližší informace ZDE

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


Publikováno 11. 7. 2023 15:04

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Název projektu: Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364
Příjemce podpory: Kraj Vysočina
Partner projektu: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou
Datum zahájení projektu: 15.02.2021
Datum ukončení projektu: 30.11.2023

Výstup projektu

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností zástupců základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních a transferových nástrojů v rámci polytechnického vzdělávání, v oblasti ICT kompetencí a kompetencí v kreativitě a podnikání, ale i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2


Publikováno 11. 7. 2023 15:01

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II

Název projektu: NOVÉ POJETÍ VÝUKY

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016317

Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 30. 12. 2021 (prodloužení projektu do 30. 6. 2022)
Celková doba realizace projektu: 30 měsíců

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLE

Distanční výuka „jinak“

Ve dnech 3. a 4. 5. 2021 proběhla distanční výuka netradiční formou. Žáci 1. – 3. ročníků po oba dva dny plnili úkoly:

představení svého města/obce
pozvánka do svého bydliště
nafocení TOP 10 míst a vytvoření video slovníku
Uvedené úkoly zpracovali nejen česky, ale i anglicky, popř. německy, rusky.

UKÁZKY NĚKTERÝCH PRACÍ

Nové pojetí výuky


Publikováno 11. 7. 2023 14:57

Erasmus +

Název projektu: Realizace zahraničních odborných praxí pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických na Vysočině 

Registrační číslo: 2018-1-CZ01-KA102-047220

Partnerská organizace: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou
Datum zahájení realizace projektu: 01. 07. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 28. 02. 2018
Celková doba realizace projektu: 20 měsíců

Projekt byl realizován ve spolupráci s ostatními zdravotnickými školami Kraje Vysočina. Cílem projektu bylo podpořit praktické dovednosti a posílit jazykové kompetence studentů VOŠ. Během tohoto projektu bylo realizováno několik zahraničních stáží, a to do Německa a do Anglie. Každou skupinu studentů doprovázel jeden odborný pedagog. Kromě získání nových zkušeností ve své odborné přípravě pro budoucí povolání získali motivaci do dalšího studia a bonusem bylo i obdržení potvrzení o praxi (Europass, ECVET).  

 

Prezentace UK (ppt)

Logo Erasmus+.png


Publikováno 11. 7. 2023 14:50

Projekt EDISON 2019

Název projektu: Projek Edison

Datum zahájení realizace projektu: 10. 02. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 17. 02. 2019
Celková doba realizace projektu: 1 týden

Projekt EDISON je vzdělávací projekt, který oživuje výuku a zvyšuje zájem studentů o studium anglického jazyka. Studenti se prostřednictvím stážistů seznamují se zvyky a tradicemi jiných zemí, což vede k překonávání předsudků o jednotlivých kulturách. Projektu Edison, který proběhne od 10. do 17. 2. 2019 na naší škole, se zúčastní šest stážistů z Evropy a Asie. Ti budou ubytováni v hostitelských rodinách z řad studentů a v rámci svého programu budou ambasadory svých zemí, které představí formou prezentací v jednotlivých hodinách. Zprostředkovatelem této akce je mezinárodní studentská organizace AISEC.

Projek edison-plakat


Publikováno 11. 7. 2023 14:48

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

Zkrácený název projektu: Učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Příjemce podpory: Kraj Vysočina

Partner projektu s finančním příspěvkem: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

Datum zahájení projektu: 01.09.2018
Datum ukončení projektu: 31.08.2020
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony

Výstup projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky přenosu kompetencí do výuky předmětů, v jejímž rámci tyto kompetence učitelé běžně nerozvíjejí (např. rozvoj jazykových kompetencí v přírodovědných předmětech, ICT kompetencí v cizích jazycích či čtenářské gramotnosti v odborných předmětech). Současně plánované projektové aktivity přispějí k větší otevřenosti školy vůči rodičům a k zavádění prvků evaluace, tedy zhodnocení míry rozvoje kompetencí a gramotnosti žáků a dále také postojů žáků, učitelů i rodičů k proběhlým změnám na škole směrem k aktivizující a transferové výuce.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

 


Publikováno 11. 7. 2023 14:39

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ

Název projektu: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŽÁKŮ

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006045

Datum zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 08. 2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Díky uvedenému projektu se v průběhu 24 měsíců budou plnit aktivity, které jsou stanoveny školou jako prioritní a povedou nejen k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů, ale jsou směřovány i na pomoc žákům a studentům ohroženým případným neúspěchem ve vzdělání, a to tak, aby všichni absolventi SŠ i VOŠ měli ty nejlepší možnosti se kvalitně uplatnit na trhu práce.

Podpora vzdělávání učitelů a žáků


Publikováno 11. 7. 2023 14:37